תנאי שימוש

מזמין יקר,

התנאים והגבלות האחריות המפורטים להלן, ביחד עם פרטי ההזמנה והמידע המהותי שבה, ישמשו לבדם כתנאי ההתקשרות בין המזמין לבין ארט טראוול בע"מ, במסגרת ההזמנה.

 1. פרטי החברה:

ארט טראוול בע"מ, ח.פ. 514895226,

רח' החלוץ 136/22, 8420940,

טל': 072-2222180 

דוא"ל: art@artravel.co.il

(להלן – "ארט טראוול")

 1. הוראות כלליות:
  • ארט טראוול הנה מארגנת טיסות שכר וסוחרת סיטונאית בטיסות שכר, חבילות נופש ושירותי תיירות שונים (להלן – "המוצרים השונים"). כל השירותים הכלולים במוצרים השונים נרכשים מנותני שירותים שונים, כדוגמת: מובילים אוויריים, ספקי שירותי קרקע שונים, בתי מלון, חברות השכרת רכב וכיוצא באלו, המארגנים או מספקים בעצמם את השירותים (להלן – "הספקים השונים"). ארט טראוול אינה מספקת בפועל בעצמה אף אחד מן השירותים הכלולים במוצרים השונים.
  • ארט טראוול מזמינה עבור המזמין מכח ההזמנה את המוצרים המוזמנים מאת ספקי השירותים השונים, בהתאם לפרטי ההזמנה ותנאיה.
  • ארט טראוול מתחייבת כלפי המזמין לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור בדייקנות למזמין כל מידע שידוע לה או שהיה עליה לדעת אודות השירותים המוזמנים, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש.
  • ארט טראוול לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או עיכובים ו/או דחיות ו/או תקלות בלתי צפויות באספקת השירותים המוזמנים בפועל ושאינן בשליטתה, אם תחולנה במתן השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה או שיבוש של ממש, לרבות לענין אי מילוין של בקשות מיוחדות של המזמין, אלא אם כן אירעה התקלה בשל מעשה או מחדל שלה.
  • כל המידע המהותי הקשור במוצרים השונים המוצג למזמין, כדוגמת: מועדי טיסה, תיאור בית מלון וכיוצא באלו, נלקח במישרין מן הספקים השונים ובהסתמך עליהם. ארט טראוול אינה יכולה להיות אחראית לנכונותו בפועל של המידע המתקבל מן הספקים השונים, אולם היא מתחייבת למסור למזמין כל מידע מהותי עדכני שבידיה כפי שהתקבל מן הספקים השונים, וכל מידע שידוע או אמור להיות ידוע לה אודות המוצרים השונים.
  • החברה תהא רשאית לשלוח ללקוח מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות מסרונים (SMS) ו/או באמצעות הודעות PUSH מידע שיווקי ופרסומי לגבי מוצריה או מוצרים או שירותים אחרים, וכן מידע לגבי עדכונים ו/או חידושים באפליקציה ו/או באתר ואו בשירות (להלן ביחד: "פרסומות והודעות"). המשתמש מאשר בזאת במפורש כי עצם ביצוע ההזמנה מהווה הסכמתו לקבלת פרסומות והודעות כמפורט לעיל.
  • הזמנת חלק מן המוצרים השונים כפופה לאישור הזמנתם בידי הספקים השונים, שאינו ידוע לארט טראוול במועד ההזמנה, ואינו מובטח. הזמנת מוצר מן המוצרים השונים שאינה מאושרת במועד ההזמנה, הנה בחזקת "בקשה להזמנה" עד לאישורה בידי הספקים השונים. משך הזמן הדרוש לאישור הזמנה אינו תלוי בארט טראוול, בכפוף לאמור בענין זה להלן.
  • עד למועד אישור ההזמנה, תהיה ארט טראוול, לפי דרישת הספקים השונים, רשאית לשנות את מחיר ההזמנה, ובמקרה כזה יהיה המזמין רשאי לבטל את הבקשה להזמנה ללא חיוב.
  • על כל פנים, בכל מקרה של בקשה להזמנה מתחייבת ארט טראוול כלפי המזמין:
   • להעביר את הבקשה להזמנה לספקים השונים ולטפל בכל בקשה להזמנה כאמור;
   • כי עד לקבלת אישור על ההזמנה, כולה או מקצתה, לא יחויב חשבונו של המזמין בגין שירותים מוזמנים שטרם אושרו, אולם מרגע הבקשה להזמנה תהא ארט טראוול רשאית להבטיח את יכולת החיוב של כרטיס האשראי של המזמין, באמצעות הבטחת מסגרת אשראי בגובה עלות ההזמנה;
   • כי במידה ולא ינתן אישור סופי לבקשה להזמנה, כולה או מקצתה, בתוך 72 שעות ממועד הבקשה להזמנה, רשאי המזמין לבטלה ללא חיוב. המזמין יהיה רשאי לוותר על זכותו לבטל את הבקשה להזמנה כאמור ולהמתין מרצונו לאישורה זמן ארוך יותר. במניין הזמן האמור, לא יבואו בחשבון ימי שבת, ובמקרה של בקשות להזמנות חו"ל גם ימי א', בהם לא ניתן לקבל אישורים מהספקים השונים.
  • מובהר למזמין, כי שירותים שהוזמנו כמקשה אחת, כדוגמת חבילת נופש, הפלגת נופש או חבילות "טוס וסע", יהיו כפופים לאישור כל מרכיבי החבילה – יתכן וחלקם יאושרו וחלקם לא, וכל שירות שאושר כאמור יחייב את המזמין, גם אם לא אושרו שירותים אחרים בהזמנה.
  • על המזמין לבדוק את נכונות המופיע במסמכי הנסיעה מיד עם קבלתם, לרבות פרטיו האישיים, מועדים וזהות נותני השירותים המוזמנים, ולוודא את התאמתם לפרטי ההזמנה. כן על המזמין לוודא כי בידיו כל מסמכי הנסיעה הנדרשים, כגון: כרטיסי טיסה, שובר מלון, שובר רכב שכור או פוליסת ביטוח.
  • על המזמין להודיע לשטיח המעופף במהירות האפשרית על כל אי התאמה באספקת השירותים שהוזמנו, וזאת על מנת לאפשר לה לטפל בכל בעיה שכזו.
  • חובה על נוסע יחיד המזמין בהזמנה ישירה מארט טראוול הכוללת שירותים הניתנים בחו"ל להשאיר בידי ארט טראוול פרטי התקשרות בטלפון לשם מסירת הודעות ומידע מהותי הקשור בהזמנה, אשר יהיו זמינים משך כל שהותו בחו"ל.
  • נשים הרות בעלות ותק הריון של 22 שבועות ומעלה במועד ההזמנה חייבות להביא לידיעת השטיח המעופף כי הנן הרות, קודם ביצוע ההזמנה, במקום המיועד לכך בטופס אישור ההזמנה. השטיח המעופף מתחייבת לשמור על פרטיות המזמינה, ובתוך כך שלא למסור מידע כאמור שלא לצורך הטיפול בה, ובכל מקרה לא למסור אותו למי שאינו קשור בשירותים המוזמנים. יובהר, כי בסמכות המוביל האווירי לסרב להטיס אישה הרה ומשכך רצוי בכל מקרה להתייצב לטיסה עם אישור רפואי מטעם גניקולוג בשפה האנגלית על תקינות ההיריון ועל אי מניעה להשתתף בטיסה.

 

 1. מחירי השירותים המוזמנים:
  • כל מחירי המוצרים השונים כוללים את כל המיסים וההיטלים, וכל הנדרש כדי להזמין את השירותים הכלולים בהם, לפי תנאי ההזמנה;
  • בהזמנת כרטיסי טיסה או הפלגות נופש, במקרה של שינוי בשיעור מס הנמל או היטלי הביטחון או הדלק לפי דרישת המובילים האוויריים השונים, חברות הספנות או רשויות שדות התעופה במדינות השונות, שנעשו קודם למועד תחילת מתן השירות הראשון שהוזמן, יחויב המזמין לשלם את תוספת המחיר, או יזוכה בסכום בו הופחתו, לפי הענין;
 2. טיפול בתלונות:
 • לרשות המזמין האפשרות להעביר לארט טראוול כל תלונה הקשורה בשירותים שניתנו, באמצעות פניה למחלקת שירות הלקוחות בחברה.
 • ארט טראוול מתחייבת להעביר לספקי השירותים השונים את תלונת המזמין, ולהעביר אליו כל תשובה שהתקבלה מהם, אולם אין לה כל אפשרות לשלוט או להשפיע לזמני התגובה והמענה של הספקים השונים, או אחריות להם.
 • על מנת לאפשר טיפול בתלונה, על הנוסע לפנות אל נותני השירותים, במישרין או באמצעות ארט טראוול כאמור, בהקדם האפשרי לאחר תום מתן השירותים המוזמנים.
 1. הוראות כלליות לענין הזמנת מלונות (לרבות כלולים בחבילות נופש ובטיולים מאורגנים):
  • הזמנת כל המלונות המוצעים הנה בגדר "בקשה בלבד", אלא אם צוין אחרת במפורש בפרטי ההזמנה, והזמנתם אינה מחייבת את ארט טראוול בכל דרך שהיא עד לאישורה בידי הספקים השונים או בית המלון, לפי הענין, כפי האמור בסעיף .2.6 לעיל.
  • במידה ולא יתקבל אישור להזמנת המלון תעשה ארט טראוול כמיטב יכולתה להציע למזמין חלופות אפשריות הניתנות לאישור, אם כי לא תמיד ניתן יהא להבטיח כי החלופות תהיינה שוות רמה בכל דבר ועניין. המזמין יהיה רשאי לקבל את החלופה, או לבטל את ההזמנה ללא חיוב, לפי בחירתו, ומרגע שבחר לקבל את החלופה תחשב ההזמנה כמי שאושרה לכל דבר ועניין.
  • ההזמנה כוללת את שירותי המלון הנקובים בשובר המלון בלבד.
  • דירוג בתי המלון המוצג בפני המזמין נעשה בהסתמך על הצהרתו של המלון, ובהתאם לתנאי הדירוג הנהוגים במדינה בו הוא מצוי, המשתנים ממדינה למדינה ואינם בהכרח זהים לרמת הדירוג המקובלת בישראל. להלן הגדרות הדירוג המקובלות למלונות מחוץ לישראל:
   • דרגת תיירות בסיסית- שני כוכבים, TC או C;
   • דרגת תיירות טובה – 3 כוכבים, STC או B;
   • דרגה ראשונה-4 כוכבים, FC או A;
   • דה לוקס- 5 כוכבים או DLX;
   • כפר נופש – HV.

חשוב לציין, שיש מדינות שבהן נהוג לקיים את דרגות 5כוכבים ו- DLX בנפרד, ובכל מקרה שכזה הכוונה היא שמלון המדורג DLX  יחשב כמי שבדרגה גבוהה יותר מ-5 כוכבים.

מלונות בתוך ישראל אינם מדורגים באמצעות דירוג בכוכבים.

 • מובהר למזמין, כי ארט טראוול מקבלת את אישורי ההזמנות מן הספקים השונים או בתי המלון, לפי הענין, ומסתמכת עליהם. כן מובהר למזמין, כי בתי המלון השונים נוהגים להשתמש במנגנון "רישום היתר" המוסדר בכללי התיירות הבינלאומיים, ולפיו לשמור לעצמם הזכות להעביר מזמינים שהזמנתם אושרה לבתי מלון אחרים אף ללא התראה מוקדמת וללא ידיעתה המוקדמת של ארט טראוול, כל עוד בית המלון החילופי שווה דרגה ומצוי בקרבת מקום.
 • שעת הכניסה לחדרים היא על פי רוב בשעה 15:00 ופינויים הוא בדרך כלל עד השעה 11:00 בלא תלות בשעות הטיסות. בהתאם למועדי הטיסות, לעיתים תיערך ההעברה למלון או ממנו, הכלולה בחלק מחבילות הנופש, לפני מועד קבלת החדרים או לאחר מועד פינויים.
 • הגעה מתוכננת למלון לאחר השעה 18:00, למעט במסגרת חבילות נופש וטיולים מאורגנים, מחויבת בהודעה מוקדמת לשטיח המעופף או למלון, ובמידה של אי מסירת הודעה כזו לא ניתן יהא להבטיח את זמינות החדרים המוזמנים.
 • ההזמנה היא לחדר מסוים במלון מן הטיפוס המוזמן, ובהעדר ציון טיפוס – לחדר מדרגת האירוח הנמוכה ביותר במלון. השיבוץ לחדרים במלון נעשה לפי שיקול דעתו, מבלי שלארט טראוול יכולת להשפיע על כך. לפיכך, לבד אם צוין במפורש אחרת בתנאי ההזמנה, ארט טראוול אינה יכולה להתחייב לחדרים במיקום מסוים במלון, כגון: צד, אגף או קומה, או בסמיכות לחדרים אחרים, לרבות חדרים בעלי דלת מקשרת.
 • מובהר למזמין, כי בתי מלון מסוימים מורכבים ממספר אגפים, לבד מהבנין המרכזי, שלעיתים מורכבים ממבנים נפרדים, וילות או בונגלוסים, שהנם חלק בלתי נפרד מהמלון. ארט טראוול אינה מתחייבת כי המזמין ישתכן בבנין המרכזי במלון, או בכל אגף מסוים בו.
 • בהזמנת חדר לשלושה או יותר, בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטות נוספות לחדר זוגי רגיל, שהן בד"כ ספה נפתחת, מיטה מתקפלת או מיטות לילדים, שאינן זהות לשתי המיטות הראשונות בחדר. על פי רוב, חדר לשלושה או יותר אינו גדול יותר מחדר זוגי רגיל, ואולם חדר ליחיד קטן ממנו.
 • רוב בתי המלון בחדרים זוגיים ישנן שתי מיטות נפרדות, ועל כן אין אפשרות להבטיח מיטה זוגית, אף אם נתבקשה מראש.
 • האחריות על מתן השירות במלון ותקינות המתקנים בו, הנה באחריות המלון בלבד. השטיח המעופף אינה אחראית לכל תקלה שהיא באספקת השירותים במלון או בתקינות המתקנים בו, לרבות מערכת מיזוג האוויר ואופן הפעלתה והבריכות, אלא אם ידעה או היתה צריכה לדעת על כך.
 • ארט טראוול מתחייבת להעביר כל בקשה של המזמין לספקי השירותים או לבתי המלון, לפי הענין, אולם אין היא מתחייבת בשום אופן שהוא כי הבקשה תתמלא, אלא אם הוגדרה היא מלכתחילה כבקשה מהותית של המזמין מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי ספקי השירותים או בית המלון, לפי הענין, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש במסמכיה.
 • בהקשר לכך מובהר למזמין, כי במדינות מסוימות חלות תקנות חסכון באנרגיה המשפיעות ומצמצמות את שעות הפעלת מיזוג האוויר במלון ומערכות חימום המים, שלעיתים מופעלים באופן מרכזי בלבד ואינו ניתן לשליטה עצמאית.
 • מובהר למזמין, כי בתי המלון השונים, הפועלים ברציפות משך כל ימי השנה, עורכים מעת לעת תיקונים ושיפוצים שונים, לרבות עבודות הנעשות תוך כדי הפעלה מלאה או חלקית של המלון, ולעיתים אף מתבצעות עבודות תחזוקה או בניה בסמוך להם, מחוץ לשטחם, לרבות עבודות ציבוריות המבוצעות בידי הרשויות המקומיות. ארט טראוול אינה אחראית לכל מטרד שיגרם למזמין כתוצאה מעבודות אלו, אלא אם ידעה או היתה צריכה לדעת עליהן מלכתחילה.
 • בבתי המלון השונים מוצעים לעיתים שירותים נוספים שאינם כלולים בהזמנה או בשירותים הניתנים למזמין במסגרת השהות במלון, כגון: ספא וסאונה, חדר כושר, ערוצי טלוויזיה בתשלום, שירות חדרים, חניה, שירותים עסקיים, השכרת מגרשי טניס וגולף וכדומה. שירותים אלו ניתנים על פי רוב בתשלום נוסף, אשר נעשה במישרין לבית המלון. צריכת שירותים נוספים מהמלון היא התקשרות בין המזמין ישירות עם המלון, ואינה חלק מעסקת ההזמנה. לפיכך, מומלץ למזמין לברר טרם שימוש בכל מתקן או שירות כאמור האם הנו מחויב בתשלום, ואת מחירו. ארט טראוול מתחייבת לבקשת מזמין לברר את מחיר או זמינות שירות מסוים שמציע בית המלון במועד השהות המתוכנן בו, לפי היצע המשתנה מזמן לזמן לפי בחירת המלון ובהתאם לעונות השנה, אולם היא לא תהיה אחראית לאספקתו, למחירו ולזמינותו בפועל, אלא למסירת מידע נכון מהמלון למזמין התואם למידע שנמסר לה.
 • מובהר בזאת לידיעת המזמין, כי במדינות שונות נהוג להטיל מיסים ממשלתיים או מקומיים על צריכת שירותי מלון, שאינם קשורים בשום דרך לארט טראוול, אינם ניתנים לתשלום מראש ונגבים על ידי המלון עצמו בכפוף לצריכת השירותים.  ארט טראוול מתחייבת לבקשת מזמין לברר חיוב אפשרי כזה  בבית המלון במועד השהות המתוכנן בו, לפי בקשת המזמין.
 • מובהר למזמין, כי חלק מהשירותים המוצעים ע"י בית המלון או בסביבת יעד הנופש בו הוא מצוי, הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. ארט טראוול אינה אחראית לזמינות השירותים המוצעים ע"י בית המלון או מצויים בסמוך לו, אלא אם מסרה למזמין מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כך על ידי המזמין.
 • הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אילו מן המתקנים או להפסיק מתן שירות כל שהוא, ואין לארט טראוול כל אחריות למצבים אלה, למעט במקרה של סגירת מתקן או הפסקת שירות שיש בו כדי לשנות באופן יסודי ומהותי את השירותים הבסיסיים הניתנים על ידי המלון, כדוגמת שירותי הלינה או ההארחה, או שירות יחודי המאפיין את המלון ואשר לשמו הוזמן המלון מלכתחילה, והכל אם ידעה על כך השטיח המעופף, או שהיה עליה לדעת. בכל מקרה שהוא, מתחייבת ארט טראוול לעשות כל שביכולתה על מנת לסייע למזמין הנתקל במצב של אי אספקת שירותים מהותיים במלון.
 • בשובר המלון מצוין בסיס האירוח המוזמן. לנוחות המזמין, להלן פירוש הסימולים הנהוגים בענין זה:
  • RO – לינה בלבד, ללא ארוחות כלל;
  • BB -ארוחת בוקר קונטיננטאלית בלבד, שיתכן שתהיה בתצורת מזנון מרכזי (בופה);
  • HB – ארוחת בוקר קונטיננטאלית וארוחה חמה נוספת, צהריים או ערב, לפי בחירת המלון.
  • FB- 3 ארוחות ביום, בוקר, צהריים וערב.
  • AI "הכול כלול"- 3 ארוחות ביום כמו FB, בתוספת מנות ביניים, שתייה קלה, ותוספות כגון חטיפים או קרטיבים, המשתנות כולן לפי בחירת המלון, וממלון אחד למשנהו.
 • אין לשטיח המעופף אפשרות להבטיח או לספק למזמין אוכל כשר במלונות בחו"ל, אלא אם צוין הדבר במפורש במסמכי ההזמנה. על פי רוב, נופלת איכותו של המזון הכשר המוגש במלונות בחו"ל, מאיכותו של המזון שאינו כשר. ארט טראוול מתחייבת לערוך לטובת נוסע, לפי דרישתו, בירור לגבי אפשרות הזמנת אוכל כשר בכל מלון.
 1. הוראות כלליות לעניין טיסות (לרבות הכלולות בחבילות נופש ובטיולים מאורגנים):
  • כל הטיסות הכלולות במוצרים השונים, לרבות בחבילות נופש ובטיולים מאורגנים, הן מסוג "שכר", אלא אם צוין במפורש אחרת.
  • תשומת לב המזמין מופנית בזאת, לכך שטיסת שכר כוללת התחייבות מטעם המארגן להוביל את הנוסע במועד הנקוב, והיא אינה כוללת התחייבות לזהות המוביל האווירי אשר מבצע את הטיסה. למארגן הטיסה ולמוביל האווירי הזכות לשנות את פרטי הטיסות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדיהן המדויקים, מסלולן וזהות המוביל האווירי המבצע את הטיסה, בכפוף להוראות הדין. האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה בדין בגין השינוי – לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה.
  • פרטי הטיסה המופיעים בכרטיס הטיסה הם המחייבים לענין תנאי ההזמנה, אלא אם נמסרה למזמין הודעה בדבר שינוי פרטי הטיסה על ידי השטיח המעופף.
  • על ההובלה האווירית של המזמין וכבודתו תחולנה הוראות אמנת מונטריאול, וכן חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב, 2012, לפי הענין.
  • ארט טראוול תעביר למוביל האווירי, ככל שניתן, כל בקשה מיוחדת של המזמין, אולם אין היא מתחייבת בשום אופן שהוא כי הבקשה תתמלא, אלא אם הוגדרה היא מלכתחילה כבקשה מהותית של המזמין מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי המוביל האווירי, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש בכרטיס הטיסה.
  • המובילים האוויריים השונים דורשים מן הנוסעים להתייצב בדלפק הבידוק של הטיסה שלוש שעות לפחות לפני מועד הטיסה המתוכנן בטיסות בינלאומיות, או שעה וחצי לפני טיסות פנים. מובהר לנוסע, כי הליך הבידוק והבטחון הכרוך אינם מבוצעים על ידי ארט טראוול, ומשכך אינו תלוי בה.
  • לפי הוראות המובילים האוויריים השונים, אלא אם צוין במפורש אחרת בכרטיס הטיסה, למזמין זכות להעלות לטיסה פיסת כבודה אחת במשקל 20 ק"ג לכל היותר, ופיסת כבודת יד אחת במשקל 8 ק"ג לכל היותר – בטיסות בינלאומיות, ובטיסות פנים – פיסת כבודה אחת במשקל 10 ק"ג לכל היותר, ופיסת כבודת יד אחת במשקל 5 ק"ג לכל היותר. חריגה מן המכסה האמורה עלולה להוביל לסירוב של המוביל האווירי להעמיס את הכבודה, או לחיוב בגין משקל יתר לפי החלטת המוביל האווירי.
  • אין לארט טראוול יכולת להבטיח או לספק לנוסע אוכל מסוג מסוים בטיסה, לרבות כשר או צמחוני, אלא אם צוין הדבר במפורש במסמכי ההזמנה. על פי רוב, נופלת איכותו של המזון מן הסוגים האמורים, מאיכותו של המזון הרגיל המוגש. ארט טראוול מתחייבת לערוך לטובת נוסע בירור לגבי אפשרות הזמנת אוכל כשר בכל טיסה.
  • חובה לאשרר כל טיסת חזור באמצעות מספר הטלפון המופיע על כרטיס הטיסה. את שיחת האישרור יש לבצע כ-36 שעות קודם למועד יציאת הטיסה המתוכנן. השטיח המעופף לא תהיה אחראית להחמצת טיסות שנבעו מאי אשרור טיסות חזור.
  • בהתאם לאמנות הבינלאומיות, חל איסור על יציאת קטינים לחו"ל שלא בלווית הוריהם או אפוטרופסיהם החוקיים, אלא אם צוידו הקטינים באישור נוטריוני מטעמם, המתיר זאת.
  • לפי דרישת המובילים האוויריים השונים, נשים בהריון בוותק של 22-27 שבועות חייבות להתייצב לטיסה כשבידן אישור רפואי מטעם גניקולוג בשפה האנגלית על תקינות ההריון ועל אי מניעה מבחינתן להשתתף בטיסה. הגעה לטיסה ללא אישור רפואי כאמור עלולה להוביל לסירוב של צוות האוויר להתיר לנוסעת ההרה להשתתף בטיסה. נשים מעבר לוותק הריון של 27 שבועות, אינן רשאיות להשתתף בטיסות בכל מקרה. בכל מקרה, בהתאם לאמנות הבינלאומיות שיקול הדעת לגבי השתתפות אישה הרה בטיסה מסור בלעדית לקברניט הטיסה, והוא רשאי לסרב להעלות אשה הרה לטיסה אף אם הציגה בפניו אישור כאמור.
  • הזמנות של טיסות סדירות כרוכות בתשלום דמי רישום בסך 100 דולר.
 2. הוראות מיוחדות לענין חבילות נופש בלבד:
  • בחבילות נופש הכוללות העברות, מתבצעות ההעברות באמצעות נציג מקומי, ישראלי או מקומי דובר עברית, אשר ממתין לנוסעים באולם הנוסעים הנכנסים או ביציאה מהטרמינל בשדה התעופה במדינת היעד.
  • ההעברות אינה ישירה לכל מזמין משדה התעופה לבית המלון, או בחזרה, אלא נעשית במרוכז, על פי רוב באוטובוס, הנוסע במסלול בית בתי המלון השונים, דבר העשוי להאריך את משך הנסיעה.
  • בזמן ביצוע ההעברה נמסר למזמינים מידע מהותי הקשור בשירותים הניתנים, לרבות פרטי ההתקשרות עם הנציג וביחוד האופן בו ימסר לו מועד האיסוף מבית המלון לצורך הטיסה חזור, שנעשה באמצעות הודעה מרוכזת בלובי המלון או בהודעה אישית הנמסרת לחדרו. למזמין המוותר מיוזמתו על שירות ההעברות של ארט טראוול, מומלץ לפנות לנציג המקומי בשדה התעופה, על מנת לוודא עמו את אופן קבלת עדכונים אודות שעות הטיסה ומועדי האיסוף.
  • במקרה של הודעה מרוכזת כאמור, על המזמין לוודא הופעת שמו ברשימת הטיסה המדויקת המופיעה בלוח המודעות. בכל מקרה של ספק מומלץ למזמין ליצור קשר עם הנציג המקומי לשם קבלת הפרטים.
  • אין צורך לאשרר טיסת חזור בחבילת נופש, אלא לוודא קבלת מועדי האיסוף להעברה חזור כאמור לעיל.
  • במנין ימי חבילת נופש נמנים מספר הלילות במלון, ולא מספר הימים, שבהתאם למועדי הטיסות עשויים להיות חלקיים. מובהר למזמין, כי בטיסות חזור הממריאות בשעות בוקר על המזמין לעזוב את המלון בשעת בוקר מוקדמת לשם האיסוף לשדה התעופה לעיתים קודם ארוחת הבוקר, ובטיסות הממריאות בשעות הלילה, על המזמין לפנות את החדר במלון במועד הקבוע לכך, גם אם הוא זמן רב קודם לטיסה.
  • בכל מקרה של תקלה באספקת השירותים על המזמין לפנות אל הנציג המקומי אשר יסייע לו בכך.
  • נציגי החברה המקומיים מציעים על פי רוב למזמינים לרכוש סיורי בחירה שונים, המבוצעים על ידם או על ידי ספקי שירותים מקומיים. מובהר למזמין, כי סיורים אלו אינם כלולים בהזמנה ואינם חלק ממנה, ונרכשים לפי בחירת המזמין במישרין מן הנציג, כשלארט טראוול אין חלק בכך או אחריות כלשהי לסיורי הבחירה.
 3. הוראות מיוחדות לענין אירועי ספורט, הופעות ואירועים:
  • כרטיסי כניסה לאירועי ספורט ו/או הופעות ו/או כל אטרקציה אחרת (להלן – "אירועים") המשווקים על ידי ארט טראוול, הם כרטיסי כניסה מטעם מפיקי ו/או מארגני אירועים. לארט טראוול לא תהיה כל אחריות בגינם ו/או בקשר אליהם, לרבות עקב ביטולם / דחייתם.
  • ביטול אירוע ו/או דחייתו, מכל סיבה שהיא, לא יהוו עילה לביטול השירותים הנוספים הכלולים בחבילה (טיסה, בית מלון, שירותי קרקע וכיוצ"ב) ולא יהווה עילה לדרישה להחזר כספי ו/או פיצוי מצד המזמין, ובמקרה זו יינתן החזר עבור עלות כרטיס הכניסה לאירוע בלבד. במקרה של ביטול ו/או דחיית אירוע, אשר שווק על ידי ארט טראוול שלא כחלק מחבילה, ארט טראוול תשיב למזמין את עלות כרטיס הכניסה לאירוע בלבד.
  • יובהר כי ארט טראוול משמשת כפלטפורמה בלבד לפרסום ומכירה של מפיקי ו/או מארגני אירועים, ולא תחול עליה כל אחריות בגין פרסום מטעה ו/או כל טענה אחרת בקשר עם האירוע, לרבות אך לא רק, מיקום האירוע, שעת התחלה וסיום האירוע, תוכן האירוע ואיכותו.
  • שרטוטי האצטדיונים ו/או אולמות המופעים ו/או אתרי האירועים ומקומות הישיבה בהם נועדו לצורך המחשה בלבד, ולא יהיה בהם כדי לחייב את ארט טראוול ו/או להחיל עליה כל אחריות בכל הקשור אליהם. ארט טראוול תעשה מאמצים לספק שרטוטים נכונים ביחס למגרשי המשחקים ו/או לבמות האירועים, אולם מובהר כי ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים שמקורם בצרכי ההפקה של האירוע ושאינם בשליטת ארט טראוול. מובהר כי כרטיסי הכניסה לאירועים ימכרו לפי קטגוריות בלבד, וארט טראוול אינה יכולה להתחייב על מקום ישיבה ספציפי (שורה ומושב) באותה קטגוריה. ארט טראוול אינה יכולה להבטיח למזמין מקום ישיבה עם קבוצות אוהדים מסוימות, אלא עפ"י קטגוריות בלבד.

 

 1. הוראות מיוחדות לענין טיולים מאורגנים:

בנוסף לכל הוראה אחרת בתנאים אלו, תחולנה על הזמנת טיולים מאורגנים גם הוראות אלו:

 • אלא אם צוין אחרת במפורש, ההרשמה לטיולים פתוחה לכל מעונין בכך שהנו בגיל 5 שנים ומעלה, ואין קריטריונים מוקדמים כלשהם להרשמה להם. ארט טראוול אינה מתחייבת כי קבוצת המשתתפים בטיול תהיה בעלת מאפיינים אישיים כלשהם, לרבות גיל או מצב אישי, או להתאמת המזמין ליתר חברי קבוצת המשתתפים.

טיולים המוצעים לבני "גיל הזהב" מיועדים לבני 60 שנים ומעלה. "טיולי משפחות" עתידים לכלול מספר רב של ילדים, וטיולים לשומרי מסורת, מכילים מסלול המותאם במיוחד להם.

 • ביצוע כל טיול מאורגן מותנה במספר מנימאלי של משתתפים, כמצוין בפרטי ההזמנה. לפיכך, גם אם אושרה הזמנה לטיול מאורגן, תהיה ארט טראוול רשאית שלא להוציא את הטיול אל הפועל, אם הודיעה על כך למזמין לכל הפחות 10 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד יציאת הטיול המתוכנן. במקרה כזה, יהיה זכאי המזמין לקבל מארט טראוול בחזרה כל סכום ששילם בעבור הטיול, אולם לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין ביטולו.
 • המסלולים המפורטים של הטיולים מתארים את אתרי הביקור הכלולים בטיול אך לא בהכרח את סדר הימים, הסיורים והביקורים, ונועדו לצורך פירוט כללי של מסלול הטיול המתוכנן בלבד ולא של סדר הפעלתו.
 • ארט טראוול אינה מתחייבת ללינה במרכזי הערים, או במיקום כלשהו, והדבר כפוף לשיקולים הכרוכים בהפעלת הטיול. תתכן לינה מחוץ לעיר או באזור העיר או בעיר סמוכה לזו המצוינת במסלול הטיול.
 • המשתתפים יקבלו את רשימת בתי המלון בהם יתאכסנו ימים ספורים לפני יציאת הטיול. התחייבות ארט טראוול היא לדירוג רמת המלון בלבד, בהתאם לתנאי ההזמנה ותוכנית הטיול, אך לא לזהותו, והיא שומרת לעצמה את הזכות להחליף או לשנות את המלון המיועד בתחילה למלון אחר במקרה הצורך, גם במהלך הטיול וללא הודעה מוקדמת בהתאם לשיקולים הקשורים בהפעלת הטיול. לפיכך, מומלץ שלא להסתמך על רשימת בתי המלון לשום צורך שהוא, למעט דירוג רמת המלון המיועד, ובתוך כל מומלץ למזמין שלא להסתמך על השהות המתוכננת במלון כלשהו לשם פעילות שאינה קשורה בטיול, שכן זו עשויה להשתנות בכל עת.
 • יתכן וגודל הקבוצה יחייב את שיכונה במספר בתי מלון שונים, ובמקרה כזה החלוקה לבתי המלון תהיה אקראית ובכפוף לשיקולי נוחות הפעלת הטיול.
 • יתכנו שינויים בסדר הלינות, הסיורים והביקורים, והם נתונים לשיקול דעתם של ספקי השירותים השונים או מדריך הטיול, בהתאם לאילוצי הפעלת הטיול בפועל. מומלץ שלא לערוך תוכניות שאינן קשורות בטיול בהסתמך על ביקור ביעד מסוים הכלול בטיול במועד מסוים.
 • במסגרת הטיול, יבקרו המשתתפים רק במקומות ובאתרים המפורטים בתכנית הטיול ככלולים בו. בכל מקום בו מצוינים בתוכנית הטיול "סיורי בחירה", כוונת הדבר היא לסיורים אופציונאליים בתשלום נוסף, שלעיתים אף מותנים במספר מינימאלי של נרשמים, אותם יכול המזמין לרכוש ממדריך הטיול במדינת היעד. אין חובה להשתתף בסיורי הבחירה, ואי ההשתתפות בהם אינה פוגעת או מפריעה למזמין בדרך כלשהי להשתתף בתוכנית המתוכננת של הטיול.
 • במנין ימי הטיול נמנים מספר הלילות הכלולים, ולא מספר הימים, שבהתאם למועדי הטיסות עשויים להיות חלקיים וללא פעילות כלשהי במסגרת הטיול. מובהר למזמין, כי בטיסות חזור הממריאות בשעות בוקר על המזמין לעזוב את המלון בשעת בוקר מוקדמת לשם האיסוף לשדה התעופה, לעיתים אף קודם לשעת ארוחת הבוקר המוגשת במלון.
 • ביצוע הטיול בפועל כפוף לזמני הטיסות, ובמידה של שינוי בהם שיקצר את זמן הטיול לא יזוכה המזמין בגין כל פעילות או סיור שלא יצאו אל הפועל בשל שינוי במועדי הטיסות, למעט דמי כניסה לאתרים. במידה ותדחה שעת הטיסה חזור באופן שיחייב שהייה של לילה נוסף במדינת היעד, תעמוד לנוסע האפשרות להאריך את שהותו במלון בתשלום נוסף.
 • התחבורה היבשתית הכלולה בטיול מתבצעת באמצעות אוטובוסים, לפי הסטנדרט המקובל במדינת היעד, המשתנה ממקום למקום. סדר הישיבה באוטובוס נעשה לפי רצונם החופשי של המשתתפים, וארט טראוול אינה יכולה להתחייב לסדרי ישיבה מסוימים. התחבורה היבשתית נעשית בכפוף לתקנות התעבורה והבטיחות בכל מדינה ומדינה, לרבות חובתו של הנהג במדינות מסוימות לבצע הפסקות יזומות בנסיעות ארוכות מטעמי בטיחות, ולסיים את יום הטיול בכפוף למגבלות שעות הנהיגה. בנוסף לכך, מסיבה זו ארט טראוול אינה יכולה להתחייב שהנהג יסכים לשרת את הנוסעים בפעילויות שאינן כלולות בתוכנית הטיול, גם תמורת תשלום נוסף.
 • על מזמין הבוחר להגיע או לחזור ממדינת היעד בעצמו, שלא באמצעות הטיסות הכלולות בטיול בהן טסה הקבוצה, להסדיר ולממן בעצמו את סידורי התחבורה משדה התעופה במדינת היעד אל קבוצת המשתתפים בטיול.
 • המזמין אינו חייב להשתתף בכל פעילות הכלולה בטיול, אך לא יהא זכאי להחזר או פיצוי כלשהו עבור חלק בטיול שלא השתתף בו מבחירתו.
 • ארט טראוול תעביר לנותני השירותים השונים הכלולים בטיול המאורגן, כל בקשה מיוחדת של המזמין, אולם אין היא מתחייבת בשום אופן שהוא כי הבקשה תתמלא, אלא אם הוגדרה היא מלכתחילה כבקשה מהותית של המזמין מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי נותני השרותים השונים, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש במסמכיה.
 • מדריך הקבוצה משמש כמנהל הטיול וכאיש הקשר בינם לבין ארט טראוול בזמן הטיול. כל מזמין חייב להשמע להוראותיו המדויקות של המדריך. ארט טראוול לא תהיה אחראית לנזקים הנובעים מהפרת הוראותיו של המדריך. לעיתים יתלווה למזמינים מלווה במהלך הטיסות שאינו מדריך הטיול, ועליו יחולו כל הוראות סעיף זה בשינויים המתאימים.
 • בהזמנות ישירות שלא באמצעות סוכן נסיעות, תיידע ארט טראוול את המזמין קודם לביצוע ההזמנה בדבר הצורך באשרות כניסה למדינות הכלולות בטיול, ככל שנדרשות כאלו. ארט טראוול אינה מטפלת בדרך כשלהי בקבלת האשרות, ועל המזמין להסדיר לעצמו אשרות נדרשות. מומלץ למזמין לוודא בשגרירות מדינת היעד את היכולת לקבל את האשרה הנדרשת טרם הזמנת הטיול המאורגן. ארט טראוול לא תהיה אחראית למקרה של העדר אשרת כניסה נדרשת, ככל שהודיעה למזמין על הצורך בה קודם לביצוע ההזמנה.
 • על נוסעים בודדים להזמין לעצמם שהייה בחדר ליחיד. ארט טראוול אינה יכולה לשכן מזמין יחיד, בחדר זוגי עם מזמין יחיד אחר.
 1. הוראות מיוחדות לענין הפלגות נופש:

בנוסף לכל הוראה אחרת בתנאים אלו, תחולנה על הזמנת הפלגות נופש ההוראות הבאות:

 • הזמנה לחדר באניה היא לחדר מהדירוג המצוין בשובר ההפלגה, ובהתאם לבסיס האירוח הנקוב בו.
 • חלק מחברות השייט מאפשרות להזמין חדר על בסיס "קטגוריה מובטחת" ("GUARANTEE CATEGORY"). בהזמנה הנעשית על בסיס "קטגוריה מובטחת", מתחייבת חברת השייט שהמזמין יקבל חדר בקטגוריה שהזמין או בקטגוריה גבוהה יותר.

חדר זה יכול שיהיה בעל נוף מוסתר חלקי או מלא, או שיהיה חדר נגיש לכסא גלגלים של נכים ו/או שתהיה בו מקלחת בלבד ללא אמבטיה, או שתהיה לו דלת מתחברת לחדר סמוך, או שיהיה חדר לתפוסה של שלושה או ארבעה, או שלחדר יהיה חלון עגול ולא מלבני, או שתהיינה בו מיטות נפרדות שלא ניתן לחברן למיטה זוגית. מזמינים המחזיקים באישור הזמנה ל"קטגוריה מובטחת" יקבלו את מספר הקבינה שלהם סמוך לעליה לאוניה.

 • חברות השייט שומרות לעצמן את הזכות לשדרג נוסעים לקטגוריה גבוהה יותר. מיקום החדר המשודרג אומנם יהיה בקטגוריה גבוהה יותר, אך מאפייניו כמו הנוף הנשקף ממנו ותצורתו, לא יהיו בהכרח זהים לחדר המקורי שהוזמן.
 • חלק מחברות השייט שומרות לעצמן את הזכות לשנות את מספר החדר שיוזמן לנוסע וזאת תוך שמירה על קטגוריית החדר שהוזמן. זכות זו ממומשת לעיתים רחוקות בלבד.
 • מובהר למזמין, כי משקאות אלכוהוליים ותוססים, וכן מזון ומשקאות מכל סוג שהוא המוצעים על סיפון האניה מחוץ לחדר האוכל המרכזי אינם כלולים בהזמנה, אלא אם צוין במפורש אחרת במסמכי ההזמנה.
 • ספקי השירותים השונים וצוות האוניה דורשים מן המזמין להתייצב בדלפק הקבלה של ההפלגה לפחות שלוש שעות לפני שעת היציאה המופיעה בשובר ההפלגה, וזאת מטעמי ביטחון ועל מנת להשלים את סידורי היציאה. הגעה לדלפק הקבלה באיחור עלולה להוביל לסירוב של צוות האניה לקבל את המזמין.
 • מובהר למזמין, כי הליך הבידוק והבטחון הכרוך בקבלה להפלגה אינם מבוצעים על ידי ארט טראוול, ומשכך אינו תלוי בה.
 • האחריות למתן השירות למזמין במהלך ההפלגה, וכן לתקינות מתקני האניה, הנה באחריות חברת הספנות בלבד. השטיח המעופף אינה אחראית לכל תקלה שהיא באספקת השירותים באניה או בתקינות המתקנים בה, לרבות מערכת מיזוג האוויר ואופן הפעלתה, אלא אם ידעה או היתה צריכה לדעת על כך.
 • ארט טראוול מתחייבת להעביר כל בקשה של המזמין לספקי השירותים או לחברת הספנות, לפי הענין, אולם אין היא מתחייבת בשום אופן שהוא כי הבקשה תתמלא, אלא אם הוגדרה היא מלכתחילה כבקשה מהותית של המזמין מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי ספקי השירותים או בית המלון, לפי הענין, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש במסמכיה.
 • מובהר למזמין, כי סיורי הבחירה ביבשה המוצעים למפליגים אינם כלולים או קשורים בהפלגה, ומסופקים על ידי נותני שירותי תיירות מקומיים שאינם קשורים לארט טראוול, והם אינם חלק מעסקת ההזמנה. לארט טראוול אין כל אחריות לסיורי בחירה אלו שאינם קשורים בה.
 • לפי דרישת ספקי חברות הספנות, נשים בוותק הריון של 22-27 שבועות חייבות להתייצב להפלגה כשבידן אישור רפואי מטעם גניקולוג בשפה האנגלית על תקינות ההריון ועל אי מניעה מבחינתן להשתתף בהפלגה. הגעה לאוניה ללא אישור רפואי כאמור עלולה להוביל לסירוב של צוות האוניה להתיר לנוסעת ההרה להשתתף בהפלגה. נשים מעבר לוותק הריון של 27 שבועות, לרבות אלו שתגענה לוותק הריון זה במי מזמני ההפלגה המתוכננים, אינן רשאיות להשתתף בה.
 • אין לארט טראוול יכולת להבטיח או לספק לנוסע אוכל מסוג מסוים בהפלגה, לרבות כשר או צמחוני, אלא אם צוין הדבר במפורש במסמכי ההזמנה. על פי רוב, נופלת איכותו של המזון מן הסוגים האמורים, מאיכותו של המזון הרגיל המוגש. ארט טראוול מתחייבת לערוך לטובת נוסע בירור לגבי אפשרות הזמנת אוכל כשר בכל הפלגה.
 • על סיפון אניות ההפלגה מוצעים לעיתים שירותים נוספים שאינם כלולים בהזמנה או בשירותים הניתנים למזמין במסגרת השהות במלון, כגון: ספא וסאונה, חדר כושר, ערוצי טלוויזיה בתשלום, שירות חדרים, מועדוני לילה, מועדוני הימורים וכדומה. שירותים אלו ניתנים על פי רוב בתשלום נוסף, אשר נעשה במישרין לספקי השירותים השונים או חברת הסבלות. צריכת שירותים נוספים כאמור היא התקשרות בין המזמין ישירות עם חברת הספנות, ואינה חלק מעסקת ההזמנה. לפיכך, מומלץ למזמין לברר טרם שימוש בכל מתקן או שירות כאמור האם הנו מחויב בתשלום, ואת מחירו.
 • ארט טראוול מתחייבת לבקשת מזמין לברר את מחיר או זמינות שירות מסוים שמוצע על סיפון האניה במהלך ההפלגה, לפי היצע המשתנה מזמן לזמן לפי בחירת חברת הספנות ובהתאם לעונות השנה, אולם היא לא תהיה אחראית לאספקתו, למחירו ולזמינותו בפועל, אלא למסירת מידע נכון מחברת הספנות למזמין התואם למידע שנמסר לה.
 • מובהר למזמין, כי חלק מהשירותים המוצעים על גבי סיפון האניה במהלך ההפלגה הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. ארט טראוול אינה אחראית לזמינות השירותים המוצעים במהלך ההפלגה, אלא אם מסרה למזמין מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כך על ידי המזמין.
 1. הוראות כלליות לעניין דרכונים ואשרות:
  • לפי הוראות הרשויות, המובילים האוויריים וחברות הספנות, על כל נוסע, ללא יוצא מן הכלל, להתייצב לטיסת ההלוך כשבידיו דרכון תקף ל-6 חודשים לפחות מיום החזרה המתוכנן לארץ.
  • כל המידע הנוגע לדרכונים ולצורך באשרות כניסה במסגרת תנאים אלו ובכל פרסום של המוצרים השונים, מתייחס לבעלי דרכונים ישראליים בלבד. על בעלי דרכונים זרים או אשרות נסיעה לפנות אל ארט טראוול קודם לביצוע ההזמנה באמצעות טלפון או דוא"ל, על מנת לקבל הנחיות פרטניות מדויקות המתאימות לעניינם, בטרם הזמנת מוצרים המחוייבים בדמי ביטול.
  • בהזמנות ישירות שלא באמצעות סוכן נסיעות של חבילות נופש, הפלגות נופש וטיולים מאורגנים, ככל שלא צוין בתנאי ההזמנה כי קיים צורך באשרת כניסה למדינת היעד – משמעות הדבר כי אין צורך בה.
  • בכל מקרה אחר של הזמנת כרטיסי טיסה או שירותי קרקע שאינם במסגרת האמור, יתכן ועל המזמין להצטייד באשרת כניסה. על המזמין לברר את הצורך באשרת כניסה קודם לביצוע ההזמנה באמצעות פניה לארט טראוול, או באמצעות שגרירות מדינת היעד בישראל, שאת פרטיה ניתן למצוא ב-

http://www.mfa.gov.il/MFAHeb/Missions/ForeighnInIsrael/Continents

 • תשומת לב המזמין מופנית בזאת לעובדה, שתוקף אשרת כניסה אינו בהכרח מאפשר זמן שהייה מירבי זהה לתוקף האשרה, ועל המזמין לתכנן את זמני שהייתו במדינת היעד בהתאם לזמני השהייה המותרים שם. לעיתים ניתנים זמני השהייה המדויקים על ידי רשויות ההגירה רק בעת הגעת המזמין למדינת היעד, ואין לארט טראוול יכולת לשנות זאת או אחריות לכך.

כן מובהר במפורש, כי רשויות ההגירה בכל מדינה ומדינה שומרות לעצמן את הזכות לסרב לכניסתו של אדם אף אם הוא אוחז באשרת כניסה, וכי אשרות כניסה מקנות לעיתים את הזכות לכניסה חד פעמית בלבד, כך שבמקרה של צורך להכנס מספר פעמים לאותה המדינה יש צורך להצטייד באשרת כניסה מתאימה, המאפשרת זאת.

 • בהתאם להוראות החוק, על אזרח ישראלי, גם אם הוא בעל אזרחות זרה בנוסף, להכנס לישראל ולצאת ממנה באמצעות דרכונו הישראלי בלבד.
 1. הוראות מיוחדות לענין השכרת רכב:
  • לפי הוראות חברות השכרת הרכב, ניתן לבצע הזמנה לרכב שכור לנהג בגיל 25 שנים לפחות בלבד, בעל רשיון נהיגה בינלאומי בתוקף. חברות השכרה מסוימות מתירות לנהגים בגילאי 21-25 לבצע הזמנה לדגמים מסוימים, בתוספת תשלום.
  • ההזמנה לרכב שכור מקנה זכות למזמין בלבד לנהוג ברכב, ואינה מקנה זכות נהיגה ברכב לכל אדם אחר, אלא אם צוין במפורש אחרת, בשובר השכרת הרכב.
  • חברות השכרת רכב אינן מתחייבות לדגם רכב מסוים שימסר למזמין, אלא לאחד מן הרכבים שבקבוצת הרכב המוזמנת, לפי שיקול דעתן ובהתאם למצבת הרכבים הפנויים בעת האספקה בפועל. הרכב המוצג בפרסומי הזמנת הרכב של חברת השכרת הרכב הנו דוגמה בלבד לרכב מקבוצת הרכבים המוזמנת, ומומלץ שלא להסתמך עליה. מובהר, כי חברות השכרת הרכב שומרות לעצמן את הזכות למסור ללקוח את הרכב באמצעות חברת השכרה אחרת.
  • הזמנה לרכב שכור הנלקח ו/או מוחזר לשדה תעופה כוללת את מס הנמל הנדרש, אלא אם צוין במפורש אחרת בשובר השכרת הרכב.
  • על מזמין רכב שכור בחו"ל להתייצב לדלפק הקבלה של חברת השכרת הרכב כשברשותו שובר השכרת הרכב, וכן כרטיס אשראי בינלאומי בר חיוב השייך לו, לצד רשיון נהיגה בינלאומי בתוקף. חברות השכרה מחוץ לישראל אינן מוכנות להסתמך על רשיון המודפס על נייר אלא על כרטיס רשיון פלסטי בינלאומי בלבד הכולל תמונה. כרטיס האשראי של המזמין צריך לאפשר לחברת השכרת הרכב לשמור מסגרת חיוב בסך של 500 יורו לפחות בדגמים בסיסיים. הזמנת רכבי יוקרה או רכבים ליותר מ-5 נוסעים מחייבת מסגרת אשראי גבוהה יותר, המשתנה ממקרה למקרה, ואותה מומלץ לברר מראש עם ארט טראוול קודם ההזמנה.
  • חברות השכר הרכב נוהגות לחייב את המזמינים בהשתתפות עצמית בגין כל נזק שנגרם לרכב, בסך של 700 יורו לפחות או שווה ערך לו, או כנגד חוסר דלק, אביזרים שהיו בו בעת מסירתו או קנסות תעבורה וחניה שהוטלו על השימוש בו והגיעו אל חברת ההשכרה, בהתאם לכל מדינה ושיקולי כל חברת השכרת רכב. לעיתים גובות חברות ההשכרה השונות גם עמלה לטובתן בגין הטיפול בגבית התשלום. השטיח המעופף אינה אחראית לדרישות תשלום של חברות השכרת הרכב כתוצאה משימושו של המזמין ברכב, או לכל תוצאה של השימוש. מומלץ למזמין לבדוק היטב את הרכב בעת קבלתו.
  • על פי רוב למזמין קיימת האפשרות לרכוש מארט טראוול ביטוח "ביטול השתתפות עצמית" אשר מפחית כמעט למינימום את היקף ההשתתפות העצמית, או ביטוח "החזר השתתפות עצמית", אשר יקנה למזמין זכות להחזר בארץ של חלקם הארי של דמי ההשתתפות העצמית ששולמו בפועל, וזאת לאחר ששולמו בפועל על ידי המזמין לחברת ההשכרה, והמזמין הוכיח למבטח את תשלומם.
  • השימוש ברכב השכור מוגבל למדינה שבה נמסר למזמין, אלא אם צוין הדבר אחרת במפורש במסמכי ההזמנה. מזמין המעונין לצאת עם הרכב למדינה שונה מן המדינה בה נלקח יודיע על כך לארט טראוול והיא תברר עבורו עם חברת ההשכרה האם הכניסה לאותה מדינה עם הרכב מותרת. לעיתים מסרבת חברת ההשכרה להתיר למזמין לעבור עם הרכב למדינות מסוימות, או דורשת תשלום נוסף עבור כך, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • מובהר למזמין, כי מחיר ההשכרה אינו כולל: זכות נהיגה לנהגים נוספים, זכות חניה, אגרות כבישים, גגון, כסאות בטיחות לילדים, ביטוחי ביטול השתתפות עצמית, מערכות ניווט לרכב, צמיגי חורף ושרשראות שלג, אותם יכול בדרך כלל המזמין לרכוש במישרין מחברת השכרת הרכב במעמד קבלת הרכב, לפי ההיצע הקיים אצלה באותה העת, ללא מחויבות כלשהי מצדה. תוספות אלו נרכשות מחברות השכרת הרכב, וארט טראוול אינה אחראית להן, או לזמינותן. במקרים מסוימים, ניתן לבקש מארט טראוול להעביר לחברת השכרת הרכב בקשה להזמין מקצת מתוספות אלו במעמד הזמנת הרכב השכור, אולם בכל מקרה שהוא הדבר יהיה בגדר "בקשה" בלבד, תוך שאספקתן בפועל תלויה בהיצע הקיים במועד קבלת הרכב אצל חברת השכרת הרכב, ללא כל מחויבות מראש של חברת השכרת הרכב או ארט טראוול לכך.
  • ארט טראוול תעביר לחברת השכרת הרכב, כל בקשה מיוחדת של המזמין, אולם אין היא מתחייבת בשום אופן שהוא כי הבקשה תתמלא, אלא אם הוגדרה היא מלכתחילה כבקשה מהותית של המזמין מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי חברת ההשכרה, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש בשובר השכרת הרכב.
 2. הוראות כלליות לעניין ביטוח:
  • מובהר למזמין, כי ההזמנה אינה כוללת ביטוח משום סוג שהוא, לרבות כנגד דמי ביטול או נזקים מכל סוג שהוא.
  • מומלץ למזמין לבטח את עצמו ואת כבודתו בביטוח מתאים כנגד נזקים פוטנציאליים כגון: תאונה, פציעה, מחלה, מוות של בן משפחה ח"ו, שוד, גניבה או אובדן של כבודתו ומסמכיו. מומלץ לבחור בפוליסת ביטוח המכילה כיסויים רבים ככל האפשר, שכן הוצאות בחו"ל, ביחוד הוצאות רפואיות ועלויות נזקים לרכבים שכורים, עשויות להיות יקרות מאוד.
  • את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני היציאה לחו"ל.
  • פוליסת ביטוח כאמור ניתנת לרכישה אצל סוכני ביטוח וחברות ביטוח רבות, ובתוך כך ניתן להסתייע בארט טראוול על מנת לרכוש מחברת ביטוח, במסגרת ההזמנה, פוליסת ביטוח המהווה חוזה ביטוח בין המבטח לבין המזמין, שארט טראוול אינה צד לו, לפי תנאי הפוליסה (כאן יופיע קישור לפוליסת הביטוח). למען הסדר הטוב מובהר, כי האישור שניתן לחוזה אחיד זה אינו חל על פוליסת הביטוח.
  • מומלץ למזמין לקרוא בעיון רב את פוליסת הביטוח, תנאי והיקף הכיסויים שלה, ולוודא כי הנה מתאימה לצרכיו.

 הוראות כלליות לענין דמי ביטול ושינוי:

 • בסעיף זה תחולנה ההגדרות הבאות, בהתאם להוראות סעיף 14(ג)(ו) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן – "החוק") (כאן יופיע קישור לחוק הגנת הצרכן):
  • "צרכן" – מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי. לענין תנאים אלו תהיה ארט טראוול ה"עוסק";
  • "עסקת מכר מרחוק" – התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות בין צרכן לעוסק, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;
  • "ימים שאינם ימי מנוחה" – ימי עבודה שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג, ויום שישי או ערב חג עד השעה 12:00;
 • בעסקת מכר מרחוק:
  • בהתאם להוראות סעיפים 14ג(ג) ו-(ד)(2) לחוק יהיה מזמין שהוא צרכן רשאי לבטל כל הזמנה בתחום התיירות והנופש בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה, או מיום קבלת המסמך המכיל הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), שהם הפרטים המופיעים בסעיף רבתי זה, לפי המאוחר כמפורט בחוק, אם מועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
  • בהתאם להוראות סעיפים 14(ג)(1) א-ה לחוק, בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק- מי שמלאו לו 65 שנים או עולה חדש (טרם חלפו 5 שנים ממועד עלייתו לארץ) רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים כמפורט בחוק, אם מועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
  • בהתאם להוראות סעיפים 14ה(ב)(1) לחוק, במקרה של ביטול כאמור – תחזיר השטיח המעופף לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו עד לאותה העת, תבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא תגבה ממנו סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלו על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לכל מזמין, לפי הנמוך מביניהם;

למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי נוחות המזמין בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג ו- 14ה לחוק.

בכל אופן שהוא, מודגש כי אין בהוראות תנאי כלשהו מתנאים אלו כדי לגרוע מהוראות החוק.

 • בכל הנוגע לבירורים בנוגע להזמנות יש לפנות לשרות לקוחות לפני טיסה במייל: art.artravel.co.il .
 • לצורך זירוז ויעול הטיפול בבקשה לביטול הזמנה, מומלץ להעבירה לדוא"ל art@artravel.co.il, ולוודא את קבלת הבקשה באמצעות הטלפון. מובהר כי האמור הנו בגדר המלצה ואינו בא לגרוע מכל אפשרות אחרת הקיימת למזמין להעביר את הודעת הביטול בהתאם להוראות הדין.
 • על הזמנות שאינן נופלות לגדר האמור לעיל, למעט טיסות סדירות, יחולו דמי ביטול כמפורט להלן:

השירות המוזמן /

מועד ביטול קודם מתן תחילת השירות:

21 ימים שאינם ימי מנוחה ויותר:

20-14 ימים שאינם ימי מנוחה:

7-13 ימים שאינם ימי מנוחה:

פחות מ-7 ימים שאינם ימי מנוחה:

נופשונים

100 דולר ארה"ב

30%

60%

100%

חבילות נופש ליעדי אירופה התיכונה והמערבית

100 דולר ארה"ב

30%

60%

100%

טיסות שכר

100 דולר ארה"ב

30%

60%

100%

בתי-מלון בחו"ל ובארץ

100 דולר ארה"ב / 100 ש"ח

30%

60%

100%

טיולים מאורגנים

100 דולר ארה"ב

30%

60%

100%

חבילות ספורט והופעות בחו"ל

100 אירו

50%

70%

100%

טיסות סדירות

בהתאם להוראות חברת התעופה, המשתנות מכרטיס אחד למשנהו, וכפי שיפורט בטופס אישור ההזמנה שיימסר ללקוח טרם ביצוע ההזמנה

100%

הפלגות

בהתאם להוראות חברת השיט, המשתנות מהפלגה אחת לרעותה, וכפי שיפורט בטופס אישור ההזמנה שימסר ללקוח טרם ביצוע ההזמנה. בכל מקרה שהוא יגבו דמי שירות מינמאליים של 200 דולר ארה"ב לכל חדר שהוזמן.

100%

 • ארט טראוול מתחייבת להעביר למזמין כל החזר שתקבל מספקי השירותים המגיע לו, ולפנות אליהם בבקשה להחזיר לו כספים להם הוא זכאי.
 • החזרים שקליים של חיובים שננקבו במט"ח יבוצעו לפי שער החליפין ביום התשלום עבור ההזמנה.
 • המטה ללוחמה בטרור הפועל במסגרת המטה לבטחון לאומי הכפוף למשרד ראש הממשלה, מפרסם מעת לעת "אזהרות מסע" לישראלים הנוגעים ליעדים שונים בחו"ל. אזהרות אלו הנן בחזקת המלצה לישראלים שלא לבקר ביעדים הכלולים בהן, אולם בשום מקרה אינן מהוות איסור על כך או על אספקת שירותי תיירות הקשורים בהם. מומלץ לכל מזמין להתעדכן קודם נסיעתו אם קיימת "אזהרת מסע" ליעד אשר בנוגע אליו הנו מתכנן להזמין שירותים מארט טראוול, שכן לא תתקבל דרישה כלשהי לביטול הזמנה מקום בו "אזהרת המסע" פורסמה קודם להשלמת ההזמנה. "אזהרות המסע" מפורסמות באתר האינטרנט של המטה ללוחמה בטרור, בכתובת:

http://www.nsc.gov.il/NSCWeb/Templates/FourLastAlerts.aspx

למען הסר ספק יובהר במפורש, כי ארט טראוול אינה מתחייבת לבטל הזמנה גם אם "אזהרת המסע" לאותו היעד פורסמה לאחר שהושלמה.

 • כל שינוי בפרטי ההזמנה, כגון: שינוי שמות, מועדים או מהות השירות, דינם כביטול ההזמנה ועריכת הזמנה חדשה, לכל דבר וענין. ארט טראוול אינה מתחייבת כי ניתן יהא לערוך שינוי בתאריכי ההזמנה או בשמות המזמינים, והדבר תלוי ברצונם הטוב של ספקי השירותים, ויתכן ויחולו עליהם דמי שינוי לפי קביעתם בכל מקרה ומקרה.